bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 1

Nebo byl řekl Hospodin Abramovi: Vyjdi z země své a z příbuznosti své, i z domu otce svého do země, kterouž ukáži tobě.