bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 16 verš 14

Protož nazvala studnici tu studnicí Živého vidoucího mne. Aj, ta jest mezi Kádes a Barad.