bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 18

I řekl Abraham Bohu: Ó byť jen Izmael živ byl před tebou!