bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 26

Jednoho a téhož dne obřezáni jsou, Abraham a Izmael syn jeho.