bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 16

Tedy vstavše odtud muži ti, obrátili se k Sodomě; Abraham pak šel s nimi, aby je provodil.