bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 20

I řekl Hospodin: Proto že rozmnožen jest křik Sodomských a Gomorských, a hřích jejich že obtížen jest náramně: