bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 22

A obrátivše se odtud muži, šli do Sodomy; Abraham pak ještě stál před Hospodinem.