bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 3

A řekl: Pane můj, jestliže jsem nyní nalezl milost před očima tvýma, prosím, nepomíjej služebníka svého.