bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 31

I řekla prvorozená k mladší: Otec náš jest již starý, a není žádného muže na zemi, ješto by všel k nám podlé obyčeje vší země.