bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 3

Jeksan potom zplodil Sábu a Dedana. Synové pak Dedanovi byli: Assurim, a Latuzim, a Laomim.