bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 7

Hle, vázali jsme snopy na poli, a aj, povstal snop můj, a stál. Vůkol také stáli snopové vaši, a klaněli se snopu mému.