bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 48 verš 9

Odpověděl Jozef otci svému: Synové moji jsou, kteréž dal mi Bůh zde. I řekl: Přiveď je medle ke mně, a požehnám jim