bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 14

Opět mu řekl David: Kterak jsi směl vztáhnouti ruku svou, abys zahubil pomazaného Hospodinova?