bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 10 verš 1

Stalo se také potom, že umřel král Ammonitský, a kraloval Chanun syn jeho po něm.