bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 33

Protož nechať nepřipouští toho nyní pán můj král k srdci svému, mysle, že by všickni synové královi zbiti byli; nebo Amnon toliko umřel.