bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 35

I řekl Jonadab králi: Aj, synové královští přijíždějí. Vedlé řeči služebníka tvého tak se stalo.