bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 13 verš 36

A když přestal mluviti, aj, synové královští přišli, a pozdvihše hlasu svého, plakali; též také král i všickni služebníci jeho plakali pláčem velmi velikým.