bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 6 verš 18

Zatím když přestal David obětovati obětí zápalných a pokojných, dal požehnání lidu ve jménu Hospodina zástupů.