bible
bible

První Kniha Královská kapitola 10 verš 14

Byla pak váha toho zlata, kteréž přicházelo Šalomounovi na každý rok, šest set šedesáte šest centnéřů zlata,