bible
bible

První Kniha Královská kapitola 10 verš 4

Protož uzřevši královna z Sáby všecku moudrost Šalomounovu i dům, kterýž byl ustavěl,