bible
bible

První Kniha Královská kapitola 20 verš 8

I řekli jemu všickni starší a všecken lid: Neposlouchejž ho, ani mu povoluj.