bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 34

Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael.