bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 39

I byli tu s Davidem tři dni, jedouce a pijíce, nebo jim byli připravili bratří jejich.