bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 2

Zatím dokonav David obětování obětí zápalných a pokojných, dal požehnání lidu ve jménu Hospodinovu.