bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 26

Všickni zajisté bohové národů jsou modly, Hospodin pak nebesa učinil.