bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 31

Veseliti se budou nebesa, a plésati bude země, a řeknou mezi pohany: Hospodin kraluje.