bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 33

Tedy prozpěvovati bude dříví lesní před Hospodinem, neboť se béře, aby soudil zemi.