bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 36

Požehnaný Hospodin Bůh Izraelský od věků a až na věky. I řekl všecken lid: Amen, i Halelujah.