bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 19

Hospodine, pro služebníka svého a podlé srdce svého činíš velikou věc tuto, abys v známost uvedl všecky převeliké věci.