bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 2

I řekl Nátan Davidovi: Cožkoli jest v srdci tvém, učiň; nebo Bůh s tebou jest.