bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 22

Zvolil jsi zajisté lid svůj Izraelský sobě za lid až na věky, a ty, Hospodine, sám jsi jejich Bohem.