bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 26

A tak, ó Hospodine, ty jsi sám Bůh, a mluvil jsi o služebníku svém dobré věci tyto.