bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 19

Nad Zabulonovým Izmaiáš syn Abdiášův, nad Neftalímovým Jerimot syn Azrielův,