bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 20

Nad syny Efraimovými Ozeáš syn Azaziášův, nad polovicí pokolení Manasse Joel syn Pedaiášův,