bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 24

Tolikéž i všecka knížata a znamenití, i všickni synové krále Davida poddali se Šalomounovi králi.