bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 7

Té noci ukázal se Bůh Šalomounovi, a řekl jemu: Žádej, zač chceš, a dám tobě.