bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 17

Tak že nad syny Izraelskými toliko, kteříž bydlili v městech Judských, kraloval Roboám.