bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 3

Nebo poslali a povolali ho. Tedy přišed Jeroboám i všecken Izrael, mluvili k Roboámovi, řkouce: