bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 2

Stalo se, pravím, léta pátého království Roboámova, že vytáhl Sesák král Egyptský proti Jeruzalému, (nebo byli zhřešili proti Hospodinu),