bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 18 verš 27

Ale Micháš řekl: Jestliže se ty navrátíš v pokoji, tedyť nemluvil Hospodin skrze mne. Přesto řekl: Slyštež to všickni lidé.