bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 19 verš 6

Tedy řekl soudcům: Vizte, jak co činíte; nebo nevedete soudu za člověka, ale za Hospodina, kterýž vám přítomen jest při vykonávání soudu.