bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 2 verš 11

I odpověděl Chíram král Tyrský psáním, kteréž poslal k Šalomounovi: Jistě, žeť miluje Hospodin lid svůj, protož tě ustanovil nad nimi za krále.