bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 22 verš 4

Protož činil zlé věci před očima Hospodinovýma, jako dům Achabův; ty on měl zajisté rádce po smrti otce svého, k zahynutí svému.