bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 23 verš 16

Tedy Joiada učinil smlouvu mezi Hospodinem a mezi vším lidem, i mezi králem, aby byli lid Hospodinův.