bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 17

Tedy poradiv se Amaziáš král Judský, poslal k Joasovi synu Joachaza syna Jéhu, králi Izraelskému, řka: Nuže, pohleďme sobě v oči.