bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 28 verš 7

Zabil také Zichri, rytíř Efraimský Maaseiáše syna králova, a Azrikama, správce domu jeho, a Elkána, druhého po králi.