bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 15

I shromáždili bratří své, kteříž posvětivše se, přišli podlé rozkázaní králova a slov Hospodinových, aby vyčistili dům Hospodinův.