bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 3 verš 6

Přikryl také dům ten kamenem drahým ozdobně; zlato pak to bylo zlato Parvaimské.