bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 30 verš 27

Potom pak vstali kněží i Levítové, a dali požehnání lidu. I vyslyšán jest hlas jejich, a přišla modlitba jejich k příbytku svatosti Hospodinovy v nebe.