bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 31 verš 8

Přišed pak Ezechiáš s knížaty, a vidouce hromady ty, dobrořečili Hospodinu a lidu jeho Izraelskému.